• Ελληνικά
  • English

full logo

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών - Ρούβα - Γουβών διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικές δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέματα από την Εκπαίδευση για την Αειφορία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΝΕΑ

 
 
 
 
 
 
Ρύπανση

«Ρύπανση και βιοποικιλότητα» (Μονοήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Γυμνασίου Λυκείου)

Στόχοι Προγράμματος:

  • Οι μαθητές να ενημερωθούν για τα προβλήματα ρύπανσης του πλανήτη μας.
  • Να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ βιοποικιλότητας και ρύπανσης.
  • Να καταλάβουν τις διαφορές του φυσικού από το τεχνητό οικοσύστημα και τον ρόλο των οργανισμών μέσα σε ένα οικοσύστημα.
  • Να καταλάβουν με πιο τρόπο οι ανθρώπινες δραστηριότητες ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα, το νερό και το έδαφος.
  • Να μάθουν πως επηρεάζεται η βιοποικιλότητα από τις διάφορες μορφές ρύπανσης.
  • Να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών και της κοινωνίας.

Διάρκεια προγράμματος

  • Θεωρητικό μέρος: 1ώρα και 30 λεπτά
  • Πρακτικό μέρος: 2ώρες και 30 λεπτά
  • Έκφραση - Αξιολόγηση: 1 ώρα

Ροή προγράμματος

Στάδιο 1:

Υποδοχή - Ενημέρωση μαθητών

 

Στάδιο 2:

Θεωρητικό μέρος

Αναλύονται οι έννοιες:

o βιόσφαιρα,

o οικοσύστημα,

o βιοποικιλότητα,

o τροφική αλυσίδα,

o τροφικό πλέγμα και

o βιοσυσσώρευση.

Επίσης, αναφέρονται:

o οι πηγές ρύπανσης της ατμόσφαιρας,

o της υδρόσφαιρας

o και του εδάφους.

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε σημαντικά φαινόμενα ρύπανσης:

o όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου,

o η τρύπα του όζοντος και

o η όξινη βροχή.

 

Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες συμπληρώνουν δραστηριότητες προκειμένου να εκτιμηθεί πόσο έχουν κατακτήσει τις νέες πληροφορίες.

Στάδιο 3:

Πρακτικό μέρος

Στο πεδίο δράσης οι μαθητές μετρούν:

o τη θερμοκρασία,

o την υγρασία,

o τη δ/νση του ανέμου,

o προσανατολίζονται με τη βοήθεια πυξίδας,

o χαρακτηρίζουν το χώρο (π.χ. ορεινό..), τον τύπο του εδάφους,

o καταμετρούν διαφορετικά είδη χλωρίδας και πανίδας,

o καταγράφουν φυσικούς και τεχνητούς ήχους,

o εντοπίζουν πιθανές πηγές ρύπανσης και

o τέλος καταγράφουν υλικά που έχουν πεταχτεί και προκαλούν ρύπανση.

Η εργασία πεδίου ολοκληρώνεται με ένα παιχνίδι για τη βιοσυσσώρευση.

Έκφραση - Αξιολόγηση

Οι μαθητές συμπληρώνουν φύλλα εργασίας με τα οποία ελέγχεται η συνολική έκφραση των γνώσεων που εμπεδώθηκαν και των στάσεων