• Ελληνικά
  • English

full logo

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών - Ρούβα - Γουβών διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικές δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέματα από την Εκπαίδευση για την Αειφορία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΝΕΑ arrow ΤΟ ΚΠΕ

 
 
 
 
 
 
ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕΚαλώς ήλθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών - Ρούβα - Γουβών.

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών-Ρούβα-Γουβών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικές δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέματα από την Εκπαίδευση για την Αειφορία.

Το Κ.Π.Ε. Αρχανών στεγάζεται:
 
σε νεοαναγειρόμενο συγκρότημα, όπου ήδη αξιοποιούνται, οι παρακάτω χώροι: Χώρος υπαίθριων εκδηλώσεων με κερκίδες, επισκέψιμος βιολογικός ελαιώνας και αμπελώνας  και Εκπαιδευτικός Βοτανικός κήπος.
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών ιδρύθηκε το έτος 2002 με την υπ’ αριθμ. 72942/Γ2/11-07-2002 απόφαση του ΥΠΕΠΘ και λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2003. Στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΣΤΟΧΟΣ
Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση μαθητών, εκπαιδευτικών και άλλων κοινωνικών ομάδων στα περιβαλλοντικά προβλήματα του τόπου και του πλανήτη.

ΔΡΑΣΕΙΣ
Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε. για μαθητές της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
Οργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικών ημερίδων και σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς και άλλες κοινωνικές ομάδες.
Παραγωγή εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού.
Στήριξη προγραμμάτων Π.Ε. των σχολείων της περιφέρειάς του.
Ίδρυση και συντονισμός θεματικών δικτύων Π.Ε. σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Προώθηση της έρευνας στο χώρο της Π.Ε.
Σύνδεση και συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα, υπευθύνους Π.Ε., άλλα Κ.Π.Ε., τοπική και νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, μη κυβερνητικές οργανώσεις, τοπικούς συλλόγους και φορείς για την επίτευξη των στόχων του.

Το ΚΠΕ Αρχανών, κατά την διάρκεια της λειτουργίας του έχει εδραιώσει ουσιαστικές σχέσεις με συλλόγους, φορείς, Κυβερνητικές και μη οργανώσεις, έχοντας αποκτήσει ουσιαστικό ρόλο στην αφύπνιση και στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για τα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Ως αποτέλεσμα της ουσιαστικής δράσης του ΚΠΕ μέχρι σήμερα, μπορούν ενδεικτικά να αναφερθούν  καταρχήν σε τοπικό επίπεδο, ανοιχτές εκδηλώσεις που συνδιοργανώθηκαν με το Δήμο Αρχανών, σχετικά με κρίσιμα τοπικά περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και την υλοποίηση τοπικών εκθέσεων αλλά και την ανάδειξη της φυσικής - πολιτιστικής κληρονομιάς των Αρχανών σε επισκέπτες.


Επιπρόσθετα, το ΚΠΕ Αρχανών σε τοπικό επίπεδο έχει συνεργαστεί με το Δήμο Ηρακλείου, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, την Δ/νση Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, τη Δ/νση Δασών Περιφέρειας Κρήτης, το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης, τη Δ/νση Δασών Ηρακλείου, το Γραφείο Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Λιμεναρχείου Ηρακλείου που εκπροσωπούνται και στη Συμβουλευτική Επιτροπή του ΚΠΕ Αρχανών.

Σε εθνικό επίπεδο, το ΚΠΕ Αρχανών, ως συντονιστής του Εθνικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης “Τουρισμός & Περιβάλλον”, που ενεργοποιήθηκε το διδακτικό έτος 2006 – 2007, συνεργάζεται με Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα. Στο πλαίσιο του Δικτύου το ΚΠΕ Αρχανών συνεργάζεται επίσης με Καθηγητές των Πανεπιστημίων: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)- Τμήμα Διοίκησης Τουριστών Επιχειρήσεων, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα ΤΕΑΠΗ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγικό Τμήμα και σε διακρατικό επίπεδο με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού.


Ακόμη, τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ Αρχανών έχουν παρακολουθήσει από την αρχή λειτουργίας του χιλιάδες μαθητές Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, τόσο από την Κρήτη, όσο και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Τέλος, στις Αρχάνες έχουν και φιλοξενηθεί από το ΚΠΕ Αρχανών, περιβαλλοντικές ομάδες του Δικτύου «Τουρισμός και Περιβάλλον» από διάφορες περιοχές της χώρας, που παρακολούθησαν σχετικό διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ.